Büyükşehir Meclis’i Kapaklı’da toplanacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran ayının ilk meclis toplantısını 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14:00'te Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda toplanacak.

Gündem 10.06.2019, 16:16
Büyükşehir Meclis’i Kapaklı’da toplanacak

Kapaklı Bakış - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 13. Maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. Maddesi Haziran 2019 Dönemi Meclis Toplantısını 12 Haziran 2019 Çarşamba günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek. 20 gündem maddesinin görüşüleceği meclis İsmetpaşa Mah. Fatih Bulvarı No: 6 Kapaklı adresinde bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonunda toplanacak.
GÜNDEM MADDELERİ İSE ŞÖYLE;
“1-İlimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Yavuz Mahallesi 507 ada 1 1 nolu parselde kayıtlı 2.189,71 m2 yüzölçümlü "tarla” vasıflı taşınmazın, Belediyemiz bütçesine katkı sağlaması amacı ile ekonomik olarak değerlendirilmesi düşünüldüğünden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45 inci maddesi uyarınca ihale usulü ile satışının yapılıp yapılmayacağı konusunun Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2-İlimiz, Süleymanpaşa İlçesi, Kumbağ Mahallesi, tapuda 231 ada 3 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın cephe aldığı cadde ve sokakların isminin bulunmadığı belirtilerek isim verilmesi talebinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 18 ve 81 inci maddeleri ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7 inci maddesinin (g) bendi hükümleri uyarınca Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
3-Süleymanpaşa ilçesi Doğu Kısmı Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı projesi kapsamında, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas ve Gazioğlu Mahallelerinin atık suyunu Doğu Atıksu Arıtma Tesisine iletebilmek amacıyla; ekli krokide belittilen imar durumundaki park alanlarından, ilimiz, Süleymanpaşa ilçesi, Köseilyas Mahallesi, 1238 nolu parselin doğusunda kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-8), 1813 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-9), 293 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 100,00 m2'lik kısmına (TM-B) ve Gazioğlu Mahallesi, 1236 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 258,69 m2'lik kısmına (TM-4), 2291 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 1.260,26 m2'lik kısmına (TM-5), 2059 nolu parselin güneyinde kalan park alanının 79,27 m2'lik kısmına (TM-6), atık su terfi merkezlerinin yapılması planlandığından, ekli krokide belirtilen söz konusu alanların "5393 sayılı Belediye Kanununun 75 inci maddesinin (d) bendi uyarınca "atık su terfi merkezi” yapılması amacıyla kullanım haklarının bedelsiz olarak Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne devir talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
4İlimiz, Ergene İlçesi, Velimeşe (Yulaflı) Mahallesi, 106 ada 39 nolu parselde "Depo Tesisi” yapmak için izin istendiği belirtilmiş olup konunun 1/25000 Ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı 2.74 Plan Hükmü gereğince Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
5-Büyükşehir Belediye Meclisinin 13/02/2019 tarih ve 203 nolu meclis kararındaki "Butik otel” ibaresinin; Büyükşehir Belediyesi mülkiyetindeki Şarköy ilçesi, Uçmakdere Mahallesi, 102 ada 2 nolu arsa vasfındaki 5.943,90 metrekare yüzölçümlü taşınmaz üzerine; 5393 sayılı Belediye Kanununun 14 (a), 15 (h) ile 18 (e) maddeleri kapsamında, 30 (otuz) yıl süre ile sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle spor ve turizm amaçlı 1 / 3 “Sosyal Tesis” yaptırılması ve tesisin süre sonunda sağlam ve çalışır vaziyette Belediyeye teslim edilmesi şeklinde tashih edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
6-Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın 5 yıldır uygulamakta olduğu Mera İyileştirme ve Yönetimi Projesi kapsamında meralarda oluşan yoğun kara çalılıkların temizlenmesi için üç (3) adet Çalı/Ağaç parçalama makinesi ile ilgili proje hazırlanmış ve makinalar alınmış olup, çiftçilerin Ziraat Odaları aracılığı ile kullanımına sunmak üzere protokol imzalanması ve Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak’a protokol imzalama yetkisi verilmesi konusunun Büyükşehir Belediye Meclisince görüşülerek karara bağlanması.
7-İtfaiye Dairesi Başkanlığı araç envanterinde bulunan ve kullanım dışı bırakılan 59 FY 881 Plakalı İtfaiye aracımızın yazılı talebine istinaden Babaeski Belediye Başkanlığına hibe verilmesi hususunun Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
8-İlimiz, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılanlardan iki adet parselin üzerinde " l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı” bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliğinin, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzca uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
9-İlimiz, Malkara ilçesi, Camiatik Mahallesi, 443 ada, l, 2, 3, 4 ve 12 numaralı parsellerde kayıtlı, sayılan parsellerden iki tanesinin üzerinde "l . Derece Arkeolojik Sit Alanı Tümülüs yapısı" bulunan taşınmazlara ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliğinin Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunda görüşülebilmesi için kurumumuzca uygunluk kararının verilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
10-İlimiz, Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 1509 parselin doğusunda bulunan alana ilişkin hazırlanan ve
03.05.2019 tarih ve 81 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
I l- İlimiz, Kapaklı İlçesi, İnönü Mahallesi, 350 ada 3 parselin güneybatısında bulunan alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 80 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
12-İlimiz, Kapaklı İlçesi, Mimar Sinan ve Fatih Mahallerinde bulunan Hızlı Tren ve Civarına ait 1/1000 Ölçekli Revizyon İlave İmar Planı Notlarına ilişkin Kapaklı Belediye Meclisinin 03.05.2019 tarih ve 76 sayılı kararıyla kabul edilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
13-İlimiz, Kapaklı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 1764 ve 1766 adalar arasında kalan tescilsiz alana ilişkin hazırlanan ve 03.05.2019 tarih ve 79 sayılı Kapaklı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
14-5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 21 inci maddesi gereğince Büyükşehir Belediye Teşkilatının Norm Kadro Esaslarına uygun olarak hazırlanan (II) ve (III) sayılı cetvellerin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 18 inci maddesine göre Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması
15-Muratlı ilçesi Yeşilsııl Mahallesi üreticileri Ziraat Odası Başkanlığı ile Siyez buğdayı tarımını yapmayı hedeflediğini belirtmektedir. Ancak tohum alımı konusunda yetersiz kaldıklarını belirtip, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin son fıkrasına istinaden 500 kg Siyez buğday tohumunun alınıp ücretsiz olarak Muratlı Ziraat Odasına verilmesi konusunu Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
2/3
16-İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
17-İlimiz, Hayrabolu İlçesi, Hisar Mahallesi, 421 ada 2, 3, 26 ve 33 parsel numaralı taşınmazlar için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu uyarınca onaylanması talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
18-Çorlu ilçesi, Ali Osman Çelebi Bulvarının genişliği 50 metre olduğu, çevreyolu niteliğinde bulunduğu ve yaya güvenliği açısından risk oluşturduğundan dolayı, 19.12.2018 tarih ve 2018/577 sayılı UKOME kararı ile 26.04.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Yatırım İzleme ve Planlama Kurulu Kararı uyarınca, yaya üst geçidinin yapılması için gerekli ödenek ayrılması ve 2019 Yılı Yatırım Programına dahil edilmesi talebinin Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.
19-Belediye birimlerinden gelen, Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülmesi gereken evrakların görüşülerek karara bağlanması,
20-Büyükşehir Belediye Meclisinin Mayıs 2019 Döneminde yapmış olduğu toplantısında Belediyemiz İhtisas Komisyonlarına havale edilen evrakların Büyükşehir Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması.” İle meclis sona erecek.

Kaynak: Kapaklı Bakış
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31

Gelişmelerden Haberdar Olun

@